Etiket arşivi: ihraç

Kamudan yeni ihraç dalgası geliyor

Kamudan yeni ihraç dalgası.

Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkan Vekili Mehmet Yılmaz dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yılmaz açıklamasında , yargıda FETÖ temizliğine değindi.

Sabah  Gazetesi’nden Abdurrahman Şimşek’e röportaj veren Yılmaz, Mİt ile EGM’nin hazırladığı 688 dosyayı kendilerine gönderdiğini, HSK’nın ise bu dosyalar üzerinde çalışma yürüttüğünü söyleyerek , “Hazırlanan dosyaları Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanı Hasan Yiğit’e bir kez daha incelenmesi için teslim ettik. İncelemenin ardından Genel Kurul’da dosyalardaki hakim ve savcılarla ilgili nihai kararı vereceğiz. Yiğit’e, ‘Tespit ettiğiniz kim olursa olsun, ben bile olsam HSK’ya resmi yazıyla yollayın’ dedim” sözlerini söyledi.

Dosyaların akıbetini de kamuoyu ile paylaşan Yılmaz, “Bu dosyalardan 468’ini TEM Başkanlığı’na gönderdik. Yarın da 100 dosyayı göndereceğiz. Ve hali hazırda 120 dosya da HSK Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından inceleniyor. Bu dosyalarda adı geçen hakim ve savcıların savunmalarından sonra ihraçlarla ilgili nihai kararı genel kurulda vereceğiz. Fetullahçı Terör Örgütü ile mücadeleyi sonuna kadar yürüteceğiz. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın” ifadelerini kullandı.

İncelemelerin oldukça titiz yürütüldüğünü söyleyen Yılmaz, hakim ve savcılarla ilgili her ihbarın değerlendirilmeye alındığını , iddiaların soruşturulduğunu ve ilgili kurumların da devreye sokulduğunu söyleyerek delil araştırması yaptıklarını ifade etti. Yılmaz, “Ankesör uygulaması, Bylock içerikleri, etkin pişmanlık hakkından yararlanan sanık beyanları, tanık anlatımları, FETÖ terör örgütü soruşturmalarında elde edilen tüm delilerin taranmasından elde edilen sonuç rapor ve kanaat verici her delil ilgili kurumlardan toplanıyor. Gelen bilgiler HSK Genel Sekreterliği ve Teftiş Kurulu Başkanlığınca genel kurula sunuluyor. FETÖ iltisakı tespit edilenlerin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 35. Maddesi’ndeki hüküm gereği savunmalarının alınması yoluna gidiliyor. Hakkındaki delillerin nevi ve kanaat verici niteliğine göre göreve devamı sakıncalı görülen hakim ve savcılar HSK 2. Dairesince 2802 Sayılı Yasa’nın 77 maddesi uyarınca derhal görevden uzaklaştırılıyor.” dedi.

Bu 688 dosyadaki isimde ankesörden belirlenenler olduğunu da söyleyen Yılmaz, İyidil kararı sonrası da incelemelerin daha da derinleştirildiğini söyledi.

KHK ile İhraç Edilen Öğretmenlerin Listesi (392 Öğretmen İhraç Edildi)

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan 2 yeni Kanun Hükmünde Kararname ile kamudan 392 öğretmen ihraç edildi.

OHAL kapsamında yayımlanan Kanun Hükmünde Kararnamede ihraçlarla ilgili şu ifadelere yer verildi:

Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan ve ekli (1) sayılı listede yer alan kişiler kamu görevinden başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın çıkarılmıştır. Bu kişilere ayrıca herhangi bir tebligat yapılmaz. Haklarında ayrıca özel kanun hükümlerine göre işlem tesis edilir.

(2) Birinci fıkra gereğince kamu görevinden çıkarılan kişilerin, mahkûmiyet kararı aranmaksızın rütbe ve/veya memuriyetleri alınır ve bu kişiler görev yaptıkları teşkilata yeniden kabul edilmezler; bir daha kamu hizmetinde istihdam edilemezler, doğrudan veya dolaylı olarak görevlendirilemezler; bunların uhdelerinde bulunan her türlü mütevelli heyet, kurul, komisyon, yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu üyeliği ve sair görevleri de sona ermiş sayılır. Bunların silah ruhsatları, gemi adamlığına ilişkin belgeleri ve pilot lisansları iptal edilir ve bu kişiler oturdukları kamu konutlarından veya vakıf lojmanlarından onbeş gün içinde tahliye edilir. Bu kişiler özel güvenlik şirketlerinin kurucusu, ortağı ve çalışanı olamazlar. Bu kişiler hakkında bakanlıkları ve  kurumlarınca ilgili pasaport birimine derhal bildirimde bulunulur. Bu bildirim üzerine pasaport birimlerince pasaportlar iptal edilir.

(3) Birinci fıkra kapsamında kamu görevinden çıkarılanlar, varsa uhdelerinde taşımış oldukları büyükelçi, vali gibi unvanları ve müsteşar, kaymakam ve benzeri meslek adlarını ve sıfatlarını kullanamazlar ve bu unvan, sıfat ve meslek adlarına bağlı olarak sağlanan haklardan yararlanamazlar.

İhraç Edilen Öğretmenler

Son Dakika: İade ve İhraç KHK’sı Yayımlandı (Resmi Gazete-İhraç ve İade Listesi)

Resmi Gazete’de yayımlana iade ve ihraç KHK’sı şu şekilde;

Olağanüstü hal kapsamında bazı tedbirler alınması; Anayasanın 121 inci maddesi ile 25/10/1983 tarihli ve 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 4 üncü maddesine göre, Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu’nca 20/11/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Kamu personeline ilişkin tedbirler

MADDE 1 ‒ (1) Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan ve ekli (1) sayılı listede yer alan kişiler kamu görevinden başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın çıkarılmıştır. Bu kişilere ayrıca herhangi bir tebligat yapılmaz. Haklarında ayrıca özel kanun hükümlerine göre işlem tesis edilir.

(2) Birinci fıkra gereğince kamu görevinden çıkarılan kişilerin, mahkûmiyet kararı aranmaksızın rütbe ve/veya memuriyetleri alınır ve bu kişiler görev yaptıkları teşkilata yeniden kabul edilmezler; bir daha kamu hizmetinde istihdam edilemezler, doğrudan veya dolaylı olarak görevlendirilemezler; bunların uhdelerinde bulunan her türlü mütevelli heyet, kurul, komisyon, yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu üyeliği ve sair görevleri de sona ermiş sayılır. Bunların silah ruhsatları, gemi adamlığına ilişkin belgeleri ve pilot lisansları iptal edilir ve bu kişiler oturdukları kamu konutlarından veya vakıf lojmanlarından onbeş gün içinde tahliye edilir. Bu kişiler özel güvenlik şirketlerinin kurucusu, ortağı ve çalışanı olamazlar. Bu kişiler hakkında bakanlıkları ve kurumlarınca ilgili pasaport birimine derhal bildirimde bulunulur. Bu bildirim üzerine pasaport birimlerince pasaportlar iptal edilir.

(3) Birinci fıkra kapsamında kamu görevinden çıkarılanlar, varsa uhdelerinde taşımış oldukları büyükelçi, vali gibi unvanları ve müsteşar, kaymakam ve benzeri meslek adlarını ve sıfatlarını kullanamazlar ve bu unvan, sıfat ve meslek adlarına bağlı olarak sağlanan haklardan yararlanamazlar.

İade hükümleri

MADDE 2 ‒ (1) Ekli (2) sayılı listede yer alan kamu görevlileri, ilgili kanun hükmünde kararnamenin eki listelerin ilgili sıralarından çıkarılmıştır.

(2) İlgili kanun hükmünde kararname hükümleri, birinci fıkrada belirtilen kişiler bakımından tüm hüküm ve sonuçlarıyla birlikte ilgili kanun hükmünde kararnamenin yayımı tarihinden geçerli olmak üzere ortadan kalkmış sayılır. Söz konusu personelden bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren on gün içerisinde göreve başlamayanlar çekilmiş sayılır. Bu kapsamda göreve başlayanlara, kamu görevinden çıkarıldıkları tarihten göreve başladıkları tarihe kadar geçen süreye tekabül eden mali ve sosyal hakları ödenir. Bu kişiler, kamu görevinden çıkarılmalarından dolayı herhangi bir tazminat talebinde bulunamaz. Bu personelin görevlerine iadesi, kamu görevinden çıkarıldıkları tarihte bulundukları yöneticilik görevi dışında öğrenim durumları ve kazanılmış hak aylık derecelerine uygun kadro ve pozisyonlara atanmak suretiyle de yerine getirilebilir. Bu maddeye ilişkin işlemler ilgili bakanlık ve kurumlar tarafından yürütülür.

Rütbesi alınan emekli Türk Silahlı Kuvvetleri personeli

MADDE 3 ‒ (1) Türk Silahlı Kuvvetlerinden emekliye sevk edilen, kendi isteğiyle emekli olan, istifa eden veya başka bir sebeple ayrılan subaylardan, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen ve ekli (3) sayılı listede yer alanların rütbeleri alınır ve emekli kimlikleri iptal edilir. Bu kişiler kamu görevine yeniden kabul edilmezler, doğrudan veya dolaylı görevlendirilemezler. Ayrıca bunlar uhdelerinde taşımış oldukları mesleki unvanları ve sıfatlarını kullanamazlar ve bu unvan ve sıfatlarına bağlı olarak sağlanan haklardan yararlanamazlar. Bu kişilerin uhdelerinde bulunan her türlü mütevelli heyet, kurul, komisyon, yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu üyeliği ve sair görevleri de sona ermiş sayılır. Bunların silah ruhsatları, pilot lisansları ve ilgili pasaport birimlerince pasaportları iptal edilir. Bu kişiler özel güvenlik şirketlerinin kurucusu, ortağı ve çalışanı olamazlar.

Kurum ve kuruluşlara ilişkin tedbirler

MADDE 4 ‒ (1) Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olan ve ekli (4) sayılı listede yer alan kurum ve kuruluşlar kapatılmıştır.

(2) Birinci fıkra kapsamında kapatılan kurum ve kuruluşlara ait olan taşınırlar ile her türlü malvarlığı, alacak ve haklar, belge ve evrak ilgisine göre Hazineye veya Vakıflar Genel Müdürlüğüne bedelsiz olarak devredilmiş sayılır, bunlara ait taşınmazlar tapuda resen Hazine veya Vakıflar Genel Müdürlüğü adına, her türlü kısıtlama ve taşınmaz yükünden ari olarak tescil edilir. Bunların her türlü borçlarından dolayı hiçbir şekilde Hazineden veya Vakıflar Genel Müdürlüğünden bir hak ve talepte bulunulamaz. Devre ilişkin işlemler ilgili tüm kurumlardan gerekli yardımı almak suretiyle Maliye Bakanlığı tarafından yerine getirilir.

(3) Ekli (5) sayılı listede yer alan vakıf, ilgili kanun hükmünde kararnamenin eki listenin ilgili sırasından çıkarılmıştır. İlgili kanun hükmünde kararname hükümleri, söz konusu vakıf bakımından tüm hüküm ve sonuçlarıyla birlikte ilgili kanun hükmünde kararnamenin yürürlük tarihinden geçerli olmak üzere ortadan kalkmış sayılır. Buna ilişkin işlemler ilgisine göre Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yerine getirilir.

Yurtdışında öğrenim görenler

MADDE 5 ‒ (1) 8/4/1929 tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanuna tabi öğrencilerden, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olan ve ekli (6) sayılı listede yer alanların öğrencilikle ilişikleri kesilmiştir. Bunlar hakkında 22/7/2016 tarihli ve 667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları hükümleri uygulanır. Bunların bu kapsamda gördükleri eğitimlere ilişkin olarak denklik işlemleri yapılmaz ve bunlar söz konusu eğitimleri kapsamındaki akademik unvan ve derecelerine bağlı haklardan yararlanamazlar.

Yürürlük

MADDE 6 ‒ (1) Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 ‒ (1) Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

1 SAYILI LİSTE İHRAÇ EDİLEN PERSONEL
2 SAYILI LİSTE GÖREVE İADE EDİLEN PERSONEL
3 SAYILI LİSTE RÜTBESİ ALINAN PERSONEL
4 SAYILI LİSTE KAPATILAN KURUMLAR
5 SAYILI LİSTE AÇILAN KURUMLAR
6 SAYILI LİSTE İLİŞİĞİ KESİLEN ÖĞRENCİLER

FETÖ’cü Hakan Şükür ve Arif Erdem Galatasaray Üyeliğinden İhraç Edildi

Önceki gün yapılan toplantıda birçok isim ihraç edilirken önde giden FETÖ’cülerden Hakan Şükür ile Arif Erdem’in ihraç edilmemesi üzerine Galatasaray’a büyük tepkiler gelmişti.

Hükumet kanadından da gelen bu yoğun tepkiler nedeniyle sarı kırmızılı takım yönetimi flaş bir karar aldı ve yeniden toplanma kararı aldı. Yönetim, olağanüstü toplanarak Hakan Şükür ile Arif Erdem için üyelikten ihraç kararı aldı.

Eski futbolcular Hakan Şükür ile Arif Erdem’in Galatasaray üyeliğinden ihraç talebi, dün yapılan mali genel kurulda oy çokluğuyla reddedilmişti. Sarı kırmızılı kulübün yönetimi, bugün saat 17.00’de olağanüstü toplanarak, dün alınan kararı görüştü ve Hakan Şükür ile Arif Erdem’in ihraç edilmesi yönünde karar aldı. Şükür ile Erdem’in üyelikten atılma gerekçesi olarak ise 8 yıldır kulüp üyelik aidatlarını ödememeleri gösterildi. Galatasaray Kulübü bu gerekçeye ile aidatlarını ödemeyen 2 bin 750 üyenin de ihracına karar verdi.

Son dakika haberlerinden, gündem haberlerinden, spor haberlerinden, kamu haberlerinden ve daha fazlasından anında haberdar olmak için 5haber.com adresini takipte kalın.

5haber.com  |  Ankara
DHA

Yeni KHK Yayımlanacak Mı? Milli Seferberlik Kapsamında Yeni İhraçlar Olacak Mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde terör örgütlerine yönelik milli seferberlik ilan etmesinin ardından ülke genelinde askeriyeden kamu kurum ve kuruluşlarına kadar başta PKK ve FETÖ olmak üzere diğer tüm terör örgütlerine karşı yeni güvenlik konsepti hayata geçirildi.

Terör örgütleri karşısında güvenlik güçlerine tam yetki verilirken, kamu kurum ve kuruluşlarından terör örgütü uzantılarının temizlenmesi için kapsamlı bir çalışma yeniden başlatıldı. Devlet memurları kanununda konu ile ilgili değişiklikler yapılması gündemde olurken, yapılacak olan yeni düzenlemeler Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalardan sonra yürürlüğe konulacak.

40 Bin Kişi İncelemeye Alındı

Hakkında terör örgütleri ile işbirliği yaptığı veya eylem ile propagandalarına katıldığı şüphesiyle 40 bin kişi takibe alınırken, bu kişiler hakkında yapılan incelemeler sonucu birçoğunun terör örgütleri ile doğrudan veya dolaylı yoldan temas kurduğu saptandı. Sabah gazetesinde yer alan habere göre incelemeye alınan 40 bin kişiden 15 bininin, örgüt bağlantısı olduğu kesinlik kazanmış olup, bu kişilerin kamudan ihraç edileceği belirtildi. İhraç edilecek kişilerin de yeni yayımlanacak olan Kanun Hükmünde Kararnameler ile görevlerinden alınması bekleniyor.

PKK-Halk İlişkisi Yok

Terörle mücadele sürecini Sabah Gazetesi muhabirine değerlendiren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, bölge halklarının PKK’ya ve HDP’ye tepkili olduğunu, terör örgütleri ile işbirliği yapmadığını belirtti. Bu çeşitli belediyelere kayyum atanmasına tepki verilmiyor. Kalıcı huzur PKK ve diğer terör örgütlerinin etkisiz hale getirilmesiyle mümkün olacaktır dedi.

5haber.com  | Ankara

Kamudan Yeni İhraçlar Olacak Mı? Yeni KHK’lar ile İhraçlar Devam Edecek Mi?

OHAL kapsamında yayımlanan Kanun Hükmünde Kararnameler ile FETÖ, PKK, DEAŞ ve IŞİD gibi terör örgüleri ile bağlantıları tespit edilen kamu personelleri, mesleklerinden ihraç edildi. Peki KHK’lar ile kamudan ihraçlar devam edecek mi? Yeni ihraç dalgaları bekleniyor mu? Kamudan kaç memur ihraç edildi? İşte detaylı bilgi.

Geçtiğimiz günlerde Habertürk kanalına katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, terör örgütü mensubu memurların çok büyük bir ölçüde kamudan temizlendiğini ancak halen kurumlar içinde örgüt üyesi elemanların olduğunu belirtti. Yaklaşık olarak 40 yıldır kamu içindeki tüm kadrolara sızmış olan paralel yapı ile mücadelenin kısa bir süre içinde bitemeyeceğini ve mağdurum diyen herkese kapılarının açık olduğunu belirten Bakan Müezzinoğlu, ihraçların bundan sonraki süreçte artık 3’lü, 5’li ve 10’lu rakamlar ile olacağını belirtti.

Kaç Kişi İhraç Edildi

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında ilan edilen OHAL kapsamında yayımlanan Kanun Hükmünde Kararnameler ile kamu da görevli 86 bin 308 memur, mesleklerinden ihraç edildi. Bakan Müezzinoğlu, yaptığı açıklamasında 35 bin 341 kişinin de açığa alındığını belirterek 121 bin 640 kişi hakkında işlem yapıldığını belirtti.

İhraçlar Sürecek Mi?

Çalışma ve Sosyal Gübenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu tarafından yapılan açıklamalardan yola çıkılacak olursa olası herhangi bir KHK ile kamudan ihraç edileceklerin sayısı düşük miktarda olacak.

Olağanüstü Hal süresinin ne zaman dolacağı hakkında detaylı bilgi için TIKLAYIN

Gündem haberlerinden, gelişmelerden ve daha fazlasından haberdar olmak için 5haber.com adresini takipte kalın.

5haber.com  | Ankara