Etiket arşivi: yargıtay iade

Adalet Bakanlığı, Danıştay, Sayıştay ve Yargıtay’da Göreve İade Edilen Memurların Listesi

Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında iade KHK’sı yayımlandı. Yayımlanan 688 nolu iade KHK’sında Danıştay Başkanlığından 3, Sayıştay Başkanlığından 1, Yargıtay Başkanlığından 4 ve Adalet Bakanlığı personellerinden 15 memur, görevine iade edildi.

Resmi Gazete’de iade hükmü ile ilgili şu ifadelere ye verildi:

İade hükümleri

MADDE 1 – (1) Ekli listede yer alan kamu görevlileri, ilgili kanun hükmünde kararnamenin eki listelerin ilgili sıralarından çıkarılmıştır.

(2) İlgili kanun hükmünde kararname hükümleri, birinci fıkrada belirtilen kişiler bakımından tüm hüküm ve sonuçlarıyla birlikte ilgili kanun hükmünde kararnamenin yayımı tarihinden geçerli olmak üzere ortadan kalkmış sayılır. Söz konusu personelden bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren on gün içerisinde göreve başlamayanlar çekilmiş sayılır. Bu kapsamda göreve başlayanlara, kamu görevinden çıkarıldıkları tarihten göreve başladıkları tarihe kadar geçen süreye tekabül eden mali ve sosyal hakları ödenir. Bu kişiler, kamu görevinden çıkarılmalarından dolayı herhangi bir tazminat talebinde bulunamaz. Bu personelin görevlerine iadesi, kamu görevinden çıkarıldıkları tarihte bulundukları yöneticilik görevi dışında öğrenim durumları ve kazanılmış hak aylık derecelerine uygun kadro ve pozisyonlara atanmak suretiyle de yerine getirilebilir. Bu maddeye ilişkin işlemler ilgili bakanlık ve kurumlar tarafından yürütülür.

Yürürlük

MADDE 2 – (1) Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

İşte Görevine İade Edilen Adalet Bakanlığı Personelinin İsim Listesi

İşte Görevine İade Edilen Danıştay Başkanlığı Personelinin İsim Listesi

İşte Görevine İade Edilen Yargıtay Başkanlığı Personelinin İsim Listesi

İşte Görevine İade Edilen Sayıştay Başkanlığı Personelinin İsim Listesi