Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Yeni KHK ile Kapatıldı


Bugün Resmi Gazete’de yayımlanan yeni KHK ile Türün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumunun kapatıldığı belirtildi.

Resmi Gazete’de yayımlanan hükümde 4733 sayılı kanuna geçici madde eklenmiş ve eklenen bu madde ile Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumunun kapatılması kararı alınmıştır.

KHK’da yer alan hüküm şu şekilde;

4733 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 7- Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte kapatılmıştır. Kapatılan Kurumun kullanılmayan ödenekleri iptal edilmiş sayılır. Kapatılan Kurumun gerekli her türlü bütçe ve muhasebe işlemleri ile ilgili tereddütleri gidermeye Maliye Bakanlığı yetkilidir. Kapatılan Kurumca yapılan işlemler, ilgili idarelerce yeni bir işlem yapılıncaya kadar geçerliliğini korur.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte kapatılan Kuruma ait;

a) Her türlü taşınır, taşıt, araç, gereç ve malzeme ile borç ve alacaklar hiçbir işleme gerek kalmaksızın Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına,

b) Hak ve yükümlülükler ile yazılı ve elektronik ortamdaki her türlü kayıt ve doküman hiçbir işleme gerek kalmaksızın ilgisine göre Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığına,

devredilmiş sayılır. Kurumun elinde bulunan nakit ve benzeri değerler aynı tarih itibarıyla genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı merkez muhasebe birimi hesabına aktarılır.

Kapatılan Kurumun mülkiyetinde bulunan taşınmazlar tapuda resen Hazine adına tescil edilerek tahsis amacında kullanılmak üzere Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına tahsis edilebilir.

Kapatılan Kurum tarafından yapılmış olan sözleşmelere, ilgili idare halef olur. Kurumun taraf olduğu davalar ve icra takiplerinde devir durumuna göre ilgili idare kendiliğinden taraf sıfatını kazanır.

Bu madde uyarınca yapılacak devre ilişkin işlemler harçlardan ve bu işlemlerle ilgili olarak düzenlenecek kağıtlar damga vergisinden müstesnadır.

Bu madde uyarınca yapılacak devir işlemleri bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde tamamlanır. İlgili bakanlıklar tarafından gerekli düzenlemeler yapılıncaya kadar bu Kanun uyarınca yürürlüğe konulan mevcut düzenlemelerin uygulanmasına devam olunur.

Kurumun Personelleri Ne Olacak?

GEÇİCİ MADDE 8- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumunda görev yapmakta olan personelden;

a) Başkan Yardımcısı kadrosunda bulunanlar Bakanlık Müşaviri kadrolarına,

b) Başkanlık Müşaviri, I. Hukuk Müşaviri, Daire Başkanı, Başuzman ve Uzman kadrolarında bulunanlar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Uzmanı kadrolarına,

c) Müdür kadrosunda bulunanlar Müdür unvanlı kadrolara,

d) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri unvanlı kadroda bulunan personel Uzman kadrosuna,

e) Uzman Yardımcısı kadrolarında bulunanlar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Uzman Yardımcısı kadrolarına,

f) Diğerleri mevcut kadrolarıyla aynı unvanlı kadrolara, başka bir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılırlar.

Birinci fıkra uyarınca atanmış sayılanların kadroları başka bir işleme gerek kalmaksızın ihdas edilmiş ve 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına ait bölümüne eklenmiş sayılır. Bu şekilde ihdas edilmiş sayılan kadrolardan Bakanlık Müşaviri, Müdür ve Uzman kadroları, herhangi bir sebeple boşalması halinde hiçbir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır.

Bu madde uyarınca atanmış sayılan personelin kapatılan Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumunda geçen hizmetleri Bakanlıkta geçmiş sayılır. Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumunda Başuzman ve Uzman kadrolarında geçen süreler Gıda, Tarım ve Hayvancılık Uzmanı kadrolarında; Uzman Yardımcısı kadrolarında geçen süreler ise Gıda, Tarım ve Hayvancılık Uzman Yardımcısı kadrolarında geçmiş sayılır.

Bu madde uyarınca atanmış sayılan personelin yeni kadrolarına atanmış sayıldıkları tarih itibarıyla eski kadrolarına ilişkin olarak en son ayda aldıkları sözleşme ücreti, ücret, tazminat, aylık, ek gösterge, ikramiye (bir aya isabet eden net tutarı), her türlü zam ve tazminatları ve benzeri adlarla yapılan her türlü ödemelerin (ilgili mevzuatı uyarınca fiili çalışmaya bağlı fazla mesai ücreti ve ek ders ücreti hariç) toplam net tutarının (bu tutar sabit bir değer olarak esas alınır); atanmış sayıldıkları yeni kadrolara ilişkin olarak yapılan ücret, tazminat, aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatları, ek ödeme ve benzeri adlarla yapılan her türlü ödemelerin (ilgili mevzuatı uyarınca fiili çalışmaya bağlı fazla mesai ücreti ve ek ders ücreti hariç) toplam net tutarından fazla olması halinde aradaki fark tutarı, herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın fark kapanıncaya kadar ayrıca tazminat olarak ödenir. Atanmış sayıldıkları kadro unvanlarında isteğe bağlı olarak herhangi bir değişiklik olanlarla kendi istekleriyle başka kumrulara atananlara fark tazminatı ödenmesine son verilir.

Devir sebebiyle teşkilat, görev, personel ve kadro hususlarında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Devlet Personel Başkanlığının görüşü üzerine Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yetkilidir.””

5HABER.COM ANDROİD UYGULAMASINI ÜCRETSİZ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Facebook Sayfası için TIKLAYIN
Facebook Grubu için TIKLAYIN

5haber.com | Ankara

Sosyal Medya’da 5HABER

Facebook | TwitterYoutube | İnstagram

Google News’te Abone Ol


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.